Vann og avløp i valget / Water and sewerage in this years election

I dag er det valgdag. Det er 11. september 2023, og vi får muligheten til å stemme frem de personer og partier vi mener gjør det beste for landet ut fra våre egne, subjektive betraktninger. Det er en fantastisk mulighet. Det er fanesaker og populistiske løfter i en herlig blanding, samtidig som vi funderer på hva som egentlig har hent de siste fire årene. Hva ble lovet og hva ble resultatet.

En ting som vi vet, er at vann og avløp (VA) ikke har vært fremtredende i denne perioden heller. Riksrevisjonen slår fast, i rapport fra februar i år, at målene fra 2014 om en lekkasjeprosent på 25%, på ingen måte er oppnådd. Faktisk er vi på samme nivå som 2014, alle tiltak til tross. Det betyr at over 30% av vannet forsvinner.  

Riksrevisjonen peker videre på at 78% av kommunene ikke samarbeider om vann- og avløp, at departementene ikke samarbeider når det gjelder vann og at 2%-målet om utskifting eller reparasjon av rørene lander på 0,7%. En av fem kommuner gjorde ingen utskifting eller reparasjon i 2020 og 2021. Dommen er knusende.

Ingen politiker får sin statue på torget for å reparere rør nede i bakken, det får de for idrettshaller, parker og prangende bygninger. Vei og jernbane får mye mere oppmerksomhet enn infrastrukturen for vann og avløp. OK, rørene synes ikke og i det store å hele så får vi vann… Men nå, når vann- og avløpsavgiftene stiger, påvirker det våre lommebøker. Da kommer vi til å reagere, om ikke nå så senere. For avgiftene kommer til å øke. Og øke. Dersom bomavgiftene fikk mye oppmerksomhet, så er det en liten bris i forhold til hva som vil skje når vannavgiftene dobles – flere ganger.

I SensPipe bygger vi nå et beslutningsverktøy som hjelper ledningseierne, først og fremst kommunene, å prioritere de rørene som trenger å byttes, repareres eller vedlikeholdes. I dag er det alt for mye som er på kontrakter som premierer antall istedenfor behov. Med det mener vi at mange punkter på ledningsnettet får besøk X antall ganger i henhold til en kontrakt eller rammeavtale. Det burde jo være de rørene som er i behov av spyling eller utbedring som prioriteres. Ja, men hvilke rør er det da? DET er et av resultatene som SensPipe skal avdekke. Du kan lese mere om SensPipe her. I tillegg til kontraktsformer er andre inputs kommuneplaner, geologiske forhold, trafikk på veier over rørene etc; SensPipe skal altså kunne benyttes for å vurdere kostnadsnivåer for tradisjonelt rørbytte eller alternative tiltak så som ulike grøftefrie metoder. Det er viktig informasjon for kommunenes budsjettarbeid og påvirker rekkefølgekravene, altså de ulike avdelingers beslutninger. Vår målsetting er at SensPipe bidrar til å redusere kostnader, tid og karbonfotavtrykk. Sammen med aktører i hele brasnjen kan vi her skape et ekte KinderEgg, noe som er på høy tid!  

I år, for første gang, har vi i XomeOne blitt kontaktet av politiske partier som ville flytte vann og avløp opp på dagsordenen. Vi har, som vann, ingen politisk farge. Vi gledes av en sped begynnelse i vannets politiske betydelse. Det er virkelig på tide. Ære til dem som agerer for å forbedre infrastrukturen for vårt viktigste næringsmiddel; VANN.

Today is election day. It is 11 September2023, and we get the opportunity to vote for the people and parties we think dothe best for the country based on our own, subjective considerations. It's awonderful opportunity. High profile issues and populist promises combine in awonderful mix, while we reflect on what has really happened in the last fouryears. What was promised and what was the result.

 

A focus on water and sewerage has not beenprominent in this period either. The National Audit Office states, in a reportfrom February this year, that the targets from 2014 of a maximum water leakageof 25% have not been achieved, and it’s not even close. In fact, in Norway we havethe same level of leakage now as we had in 2014; over 30% of ‘our’ waterdisappears.

 

The National Audit Office also points outthat 78% of the municipalities do not cooperate on water and sewage, that theministries do not cooperate when it comes to water and that the 2% target forreplacing or repairing the pipes lands at 0.7%. One in five municipalities madeno replacement or repair in 2020 and 2021. The verdict is crushing.

 

No politician gets their statue in thesquare for repairing underground pipes, they get that for sports halls, parks, andflashy buildings. Roads and railways receive much more attention than theinfrastructure for water and sewage. OK, the pipes are out of sight and, by andlarge, we get our water... But now, when the water and sewage charges arerising, it affects our wallets. When will we take notice? Because the chargesare going to continueto increase. And increase. If the road toll chargesreceived a lot of attention, then it is a small breeze compared to what willhappen when the water charges are doubled - several times.

 

In SensPipe, we are now building adecision-making tool that helps the pipeline owners, primarily themunicipalities, to prioritize the pipes that need to be replaced, repaired ormaintained. Today, there are far too many contracts that reward quantityinstead of need. By that we mean that many points on the cable network are visitedX number of times in accordance with a contract or framework agreement. Afterall, priority should be given to the pipes that need flushing or repair. Yes,but which pipes are those? THAT is one of the results that SensPipe willreveal. You can read more about SensPipe here. In addition to forms ofcontract, other inputs are municipal plans, geological conditions, traffic onroads over the pipes etc; SensPipe must therefore be able to be used to assesscost levels for traditional pipe replacement or alternative measures such asvarious trenchless methods. It is important information for the municipalities'budget work and affects the sequence requirements, i.e. the decisions of thevarious departments. Our aim is that SensPipe helps to reduce costs, time, andcarbon footprint. Together with players in the entire industry, we can create areal KinderEgg here, which is about time!

 

This year, for the first time, we atXomeOne have been contacted by political parties who wanted to move water andsewage up on the agenda. We, like water, have no political colour. We are happywith a small beginning in the political importance of water. It really is abouttime. Credit to those who act to improve the infrastructure for our mostimportant human necessity… WATER.

Don't miss these stories: