Initiering av mulighetsstudie

Det pågår nå en mulighetsstudie i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD), Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Studienkom til på initiativ av XomeOne AS etter dialog med Kommunal ogModerniseringsdepartementet (KMD). Alle i VA-bransjen har snakket ometterslepet i mange fora, i mange år. Vi i XomeOne har hatt posisjoner i bådefirmaer og bransjeorganisasjoner innen VA i nesten like mange år. Vi har settat insitamentene er ulike samt at regelverk, tradisjoner og gamle system gjørat de gode intensjonene blir kun det; Gode intensjoner. Etterslepet øker mensdiskusjonen pågår; Vannkvalitet synker og antall lekkasjer øker.

Det er vår erkjennelse atdet er store penger å spare, samt klimaløfter som kan overholdes dersomgravefrie metoder og produkter gis et betydelig større fokus. Anerkjentemetoder helt fra 70-tallet bør få betydelig større oppmerksomhet, beste praksisfra andre bransjer bør inngå, samt at det  innovasjonsbehovetkonkretiseres i et overordnet samfunnsøkonomisk perspektiv. Videre må detgjøres noe grunnleggende med både system og incitament i et marked dereksempelvis noen er opptatt av antall meter/tonn/m3, noen av marginer påenkeltprosjekt og atter noen av antall timeverk. Vi anså at det måtte på banenet økt statlig engasjement der vannbransjens muligheter blir belyst i etsamfunnsøkonomisk perspektiv! Vi holdt oss under radaren der vi har bearbeidethypotesene og sondert med aktører i mer enn ett år. Vi innså tidlig atbeslutning- og initiativtaker burte være på statlig nivå. Vi endte opp hosfagdirektøren i KMD der vi fikk forståelse for de overordnede utfordringene ietterslepet.  KMD involverte siden Helse- og Omsorgsdepartementet samtKlima- og Miljødepartementet i sine interne diskusjoner. Basert på hypotesene iXomeOne sine funn, deres egne erfaringer og felles diskusjoner, vedtok departementenehøsten 2020 å utlyse et prosjekt (Mulighetsstudie for Vannbransjen). Målet eren nytenkende og dyptgående studie relatert til mulighetene for endring i gamlesannheter og øket innsats for å minske etterslepet i VA-infrastrukturen.

Studien tar sikte på å synliggjøreeffektiviseringspotensialet i vann- og avløpssektoren og samfunnsøkonomiskeeffekter. Studien skal også gi departementene anbefalinger og peke utstrategier som muliggjør realisering av potensialet for nye modeller og nyteknologi. Målsettingen med studien er å utforske og utvikle potensialet isektoren med sikte på en best mulig utnyttelse av offentlige ressurser i dekommende årene. Studien skal utarbeides på en bred tverrfaglig basis, og vilinngå i departementenes fremtidige beslutningsgrunnlag for sektoren.

Etter konkurranse eroppdraget tildelt Oslo Economics. Cowi og KINEI er underleverandører på mye avdet tekniske. Vi i XomeOne vil med dette gratulere dem med oppdraget, og eroverbevist om at dette blir et sterkt lag. Nå er det opp til resten av oss ibransjen å bidra som best vi kan med konstruktive innspill til disse som skalutføre denne mulighetsstudien. Vi oppfordrer herved alle bransjekollegaer somblir kontaktet av dette teamet til å bidra konstruktivt. Dette er denmuligheten til å påvise praktiske utfordringer som mange har ventet på. La ossalle bidra til at dette endelig blir en rapport som i praksis medfører positiveendringer for hele verdikjeden inklusive forbruker!

På bakgrunn av dennestudien er det «Time to marked» for alle aktører som ser økte muligheter innengravefrie metoder. Vi i XomeOne er overbevist om at studien vil åpne for nyemuligheter innen mange bransjer som er opptatt av VOLUM. For alle som vil læreseg noe om terskelkostnader og ressursallokering med hensyn til gravefriemetoder vil denne rapporten garantert by på muligheter. Dette gjelderfinansnæring, ledningseiere, rådgivere, bransjeorganisasjoner og produsenter for å nevne noen. Et garantert funn i studien er at markedetfor gravefrie metoder bør stimuleres, og at det vil være enorme muligheter fornye / gamle aktører innen gravefrie metoder dersom samfunnsøkonomene graverdypt nok. Sagt med andre ord kan det nå utformes instrumenter som skaper plasstil flere aktører utover vekstmuligheter for de som allerede er der.

Vi i XomeOne ser at deter behov for en akselerator og fasilitator i den fremtidige vannbransjen. Sålangt er vi både stolte og glade for at våre erfaringer medfører insitament tilnye muligheter i vannbransjen. En bransje og et marked som dessverre bærerbenevnelsen «De hemmelige tjenester». Vi håper at aktører innen finans,rådgivning, produksjon, forvaltning og entreprenører vil se denne muligheten.

XomeOne vil bidra tilflere A-lag i dette markedet, fordi «noen» må gjøre nettopp det!

 

Don't miss these stories: