Et nettverk for bærekraft

XomeOne har, sammen med El av Sol, GK og MHTech, tatt initiativ til bedriftsnettverket Bærekraftig Optimalisering. Det er et bedriftsnettverk av komplementære energiaktører som kan levere på kundens behov, krav og kunnskap om bærekraft, og der Kundens Kunde står i fokus. Modellen har et gyldighetsområde også for tilstøtende bransjer der utfordringene er tilsvarende. Vannbransjen er et godt eksempel.

Bærekraftig Optimalisering (BO) fremmer ENERGISAMSPILL og er mer enn et rent leverandørnettverk. Det betyr at bedriftene i nettverket skal bestå av rådgivere, kunder og leverandører der de kommer frem til optimale prosjekter med hensyn til energi- og kostnadsoptimalisering. Fokuset til nettverket er «Kundens Kunde». Prosjekter i nettverket er samspillskontrakter mellom leverandører og kunder basert på transparens og vinn/vinn. Den samlede analysen, gjennomføringen og oppfølgingen vil gi bedre økonomi, bedre effektivitet og bedre kostnadskontroll.

Modellen er en «One stop shop»

Forretningsmodellen er basert på at kunden har ett kontaktpunkt mot alle leverandører i prosjekt- og driftsfasen. De som har levert innen olje- og gassindustrien vil kjenne igjen prinsipper så som «front end loading» mfl. Leverandørsiden i nettverket består av store selskap som for eksempel GK, Grønt Maskin og Entro samtidig som det også består av mindre nisjebedrifter med høy spesialisering innen sitt kompetanseområde. Per i dag er vi 13 firmaer – og vi vokser. Dette er områdene vi representerer:

Tre fokusområder

  1. Arealutnyttelse

Eksempel solparker:

Et eksempel på bedre arealutnyttelse for både grunneier og samfunnet i stort, kan være kraftproduksjon der annen produksjon ikke er egnet/mulig. Der det ligger til rette for fornybar kraft med hensyn til eksisterende infrastruktur som veier og kraftlinjer, kan vi hjelpe til med å utnytte areal som ellers gir marginal fortjeneste. I mange tilfeller vil det bedre forholdene på innmark med tanke på mer soltilgang. At skog vokser helt til kanten på dyrket mark gjør at store arealer blir liggende i skygge og reduserer produksjonsresultatene.  Derfor kan Solparker være et reelt og fornuftig alternativ for å utnytte impediment (arealer som ikke kan brukes for produksjon av noe som helst).

  1. Energieffektivisering i bygninger

Vi hadde en hypotese om unødvendig høye innkjøps- og administrasjonskostnader i et marked der innkjøpsmodellen presser leverandører til å benytte endringer og avvik for å maksimere egne marginer. Videre er det en utfordring når teoretiske rapporter og beregninger ikke blir praktisk/økonomisk gjennomførbare. Det skjer når utstyrsleverandører, prosjektgjennomføring og vedlikeholdsavtaler gjennom stadige prosesser endrer de forutsetninger som lå til grunn for kundens investering i det grønne skiftet; Grensesnittet mellom teori og praksis er for dårlig ivaretatt i tradisjonell modell, og resultatet er stort sett at overgangen og vedlikeholdsavtaler knyttet til fornybar kraft blir mer kostbart for kunden enn forutsatt.

Eksempel Industribedrift: Kartlegging, tiltak og resultat med veldig positive resultater.

Utgangspunktet var høyt strømforbruk på grunn av elektrisk oppvarming i prosessen og at kjøling av prosess-systemene ble utført med vann fra drikkevannsnettet.

  1. Identifiserte tiltak var å installere lukket kjølevannskrets med luftkjøling og kjølekompressor for bruk sommerstid og varmegjenvinning for oppvarming av prosessen. Det ga gjenvunnet energi tilsvarende ca. 6 MWh pr år og kraftig redusert vannforbruk som til sammen reduserte driftskostnadene med ca. 10 Millioner kr pr år.
  2. Installere solcelleanlegg på tilgjengelige takarealer. Årsproduksjonen ble ca. 0.5 MWh og det dekker energibehov for kjølekompressor i kjølevannskretsen sommerstid. Det reduserte effektbehovet og vi unngikk oppgradering av infrastruktur (inntakskabel) med besparelse på opp mot 3 millioner kroner.

Andre eksempler kan være endring og automatisering av varme- og belysningssystemer, innføring av nye systemer og produkter for energibesparelse generelt eller spesifikt i arealer eller prosesser. Videre er innføring av nye beregningsmodeller for energioptimalisering en viktig del. Det skjer mye på den fronten.

En viktig del er finansieringen av nye energitiltak. Vi har både tradisjonelle og nye produkter og løsninger for finansiering i nettverket.

  1. Produktutvikling

Nettverket besitter både firmaer med kompetanse for utvikling av nye produkter, systemer og tjenester, men fremst har mange av medlemmene et gedigent kontaktnett for økt innovasjon innen bærekraft for samfunnsnyttige løsninger generelt og løsninger for industrien spesielt.

Typiske drivere for dette forretningsområdet, er for eksempel hvordan vi kan produsere kraft i en ny forretningsmodell tilpasset landbruket og en ny generasjon urban forbrukergruppe. Et annet eksempel er produktkjeder der også andre fornybare materialer inngår, og et tredje eksempel er et påbegynt arbeide med en digital plattform som gjør vår nettverksmodell mulig å oppskalere.

Ett av våre medlemmer har kommunikasjon med offentlige virkemiddelapparat som hovedfokus, og erfaringer i slik dialog bidrar til tidlige oppfatninger om etterspørsel samt finansiell gjennomføringsevne innen ulike mulighetsområder.

Nettverket er støttet av Viken fylkeskommune

Medlemskap

Nettverket er ikke en tradisjonell arena basert på medlemsavgift, ei heller åpent for alle. Imidlertid: Dersom du og dine kollegaer er genuint interesserte i bærekraft og økonomisk holdbarhet, kan vi sikkert hjelpe hverandre. Et medlemskap i Bærekraftig Optimalisering kan altså ikke kjøpes, men interesserte er alltid velkomne til å ta kontakt. La oss få fortelle og forklare hvorfor, og – fremfor alt – lytte til dine tanker og utfordringer din organisasjon står overfor i verdikjeden.

Don't miss these stories: