Radical changes are needed / Det kreves radikale endringer innen vann og avløp

Riksrevisjonen gir strykkarakter til departementene, fylkeskommuner og kommuner når det kommer til hva de har fått til innen forbedring av Vann- og avløpsnettet de siste 10 årene. Samtidig kritiserer Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) Norges beredskap og utviklingen i de samme årene. Det kreves radikale endringer innen vann- og avløp.

Vannforsyning er en sentral del av vår sikkerhet og vår kriseberedskap. Det vet vi som jobber med vann og avløp (VA), men det har lav prioritet hos departementene, hos politikere og blant majoriteten av befolkningen.

Nå merkes en endring. Krig, pandemi, renter, inflasjon, matpriser, energipriser og nå også pris på vann, gjør at VA endelig kommer noen steg opp på prioriteringslisten.

Vårt, det vil si SensPipe sitt, fokusområde er en kraftig forbedring av beslutningsgrunnlaget for vann- og avløp. Det kreves en radikal forandring dersom dagens situasjon skal forbedres, det sier seg selv; de virkemidler som brukes i dag, fungerer ikke. Det kreves strukturelle endringer som igjen må gi bærekraftige og lønnsomme beslutninger. Det blir ikke miljømessig holdbarhet uten økonomisk holdbarhet.

Hvordan og hvorfor?

Senspipe ønsker å samle bransjens aktører for et målrettet løft innen bestillerkompetanse. Vi initierer et brukervennlig verktøy der vi ønsker at de ulike merkevarene, metodene og løsningene er representert i en felles løsning. Vi ønsker et Senspipe der praktikerne også bidrar og eier, et SensPipe som utvikler et oppskalerbart digitalt verktøy for bedre prioriteringer på vann- og avløpsnettet.  

Krav til effektivitet, økonomi og bærekraft hos entreprenører og ledningseiere på VA-nettet krever endringer i innkjøp og beslutninger. Tiltakene blir mer behovsstyrt enn dagens kvantitetsbaserte rammeavtaler, dette på grunn av effektivitetskrav og bærekraftmål. Det gjelder for drift, vedlikehold, utbedring og utskifting.

Det må gis konkrete anbefalinger om prioriteringer og tiltak på ledningsnettet, for eksempel spyling, rørinspeksjon, tetthetsprøving, kumarbeider, utbedring eller utskifting. Våre forslag til beslutninger inkluderer den enorme praktiske kunnskap som finnes hos lokale entreprenører, hos våre partnere og i vårt nettverk. Detter er en kompetanse som til nå ikke er godt nok utnyttet.

30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene

Riksrevisjonen skriver: ”30 prosent av det rensede drikkevannet i Norge lekker ut av rørene. Slik var det også i 2014 da det kom nasjonale mål om å redusere lekkasjene og fornye vannledningsnettet. Myndighetene har ikke gjort nok for å redusere lekkasjer og fornye ledningsnettet for drikkevann. Det kan gå ut over folks liv og helse.

Det er åpenbart at det kreves radikale endringer.

Norway is a good example of an international problem within Water Management where international orders lead to hugely increased costs. The first thing everyone in the water industry must do is at least see if they can make their own operations and management more efficient. With some honorable European exceptions, you may recognize yourself when we say that "this is Norway":

The National Audit Office gives a failing grade to the ministries, county councils and municipalities when it comes to what they have achieved in terms of improving the water and sewage network in the last 10 years. At the same time, the National Security Authority (NSM) criticizes Norway's preparedness and development in the same years. Radical changes are required in the field of water and sewage.

Watersupply is a central part of our security and our crisis preparedness. Those of us who work with water and sewerage know this, but it has a low priority with the ministries, with politicians and among the majority of the population.

Now a change is being felt. War, pandemic, interest rates, inflation, food prices, energy prices and now also the price of water, means that water and sewage is finally moving up a few steps on the priority list.

SensPipe's primary focus is to significantly improve the decision-making process for maintenance / repair of the water and sewage pipeline network. A radical change is required if the current situation is to be improved, that goes without saying; the instruments used today do not work. Structural changes are required which in turn must produce sustainable and profitable decisions. There is no environmental sustainability without economic sustainability.

How and why?

Senspipe wants to gather the industry's players for a targeted boost in customer competence. We are initiating a user-friendly tool where we want the various brands, methods and solutions to be represented in a common, practical solution. We want a Senspipe where the practitioners also contribute and own, a SensPipet hat develops a scalable digital tool for better prioritization of the water and sewage network.

Requirements for efficiency, economy and sustainability of contractors and line owners on the water and sewage network require changes in purchasing and decisions. The measures will be more need-based than the current quantity-based framework agreements, due to efficiency requirements and sustainability targets. This applies to operation, maintenance, repair and replacement.

Specific recommendations must be given on priorities and measures on the wiring network, for example flushing, pipe inspection, tightness testing, sump work and rectification or replacement. Our proposals for decisions include the vast practical knowledge found with local contractors, with our partners and in our network. This is a skill that has, to date, not been utilized well enough.

30 percent of the purified drinking water in Norway leaks out of the pipes!

The National Audit Office writes: "30 percent of the purified drinking water in Norway leaks out of the pipes. This was also the case in 2014, when national targets were set to reduce leaks and renew the water supply network. The authorities have not done enough to reduce leaks and renew the pipe network for drinking water. It can affect people's lives and health."

It is obvious that radical changes are required. Senspipe is developing the tools to enable this to happen.

Don't miss these stories: